zaloguj
PL EN

  Katedra Radiokomunikacji

Politechnika Poznańska

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Radiokomunikacji

Hanna Bogucka uzyskała stopień magistra inżyniera w 1988 roku, doktora nauk technicznych w 1995 roku i doktora habilitowanego w 2006 roku na Politechnice Poznańskiej (PP) oraz tytuł profesora nauk technicznych w 2014 roku. Od 1988 r. pracuje na PP, obecnie w Katedrze Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na tym wydziale.  Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Radiokomunikacji.

    Obszar naukowych zainteresowań prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych i bezprzewodowych, w tym nowych technik transmisji i odbioru, systemów z rozproszonym widmem, modulacji wielotonowej, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego. Prof. Bogucka jest autorką ponad 160 publikacji krajowych i zagranicznych w tym dwóch monografii i trzech skryptów akademickich. 

 Od roku 1991 prof. Hanna Bogucka bierze udział w projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, a od 1999 w projektach międzynarodowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych projektach międzynarodowych.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest jednym z redaktorów (Excecutive Editor) czasopisma „Transactions on Emerging Telecommunications Technologies” (wydawnictwo Wiley), była członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Recent Patents on Telecommunications” (następnie „Recent Advances in Communications and Networking Technology”), Bentham Science Publishers oraz "Advances in Electronics and Telecommunications", Wydanictwo Politchniki Poznańskiej. Jest też członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także wielokrotnym recenzentem czasopism o zasięgu światowym (z listy filadelfijskiej) i wiodących konferencji międzynarodowych z dziedziny telekomunikacji odbywających się pod patronatem IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Od 1991 r. należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Polish Chapter, IEEE ComSoc Radio Communications Committee, IEEE Technical Committee of Green Communications and Computing i IEEE ComSoc Networking Networking Women. W latach 2003-2006 była członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), w latach 2012-14 członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee oraz członkiem IEEE Awards Board (2017-2018). Prof. Hanna Bogucka objęła stanowisko Dyrektora IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) w kadencji 2014-2015 oraz Przewodniczącej IEEE Radio Communications Committee w kadencji 2015-2016. Obecnie jest członkiem IEEE ComSoc Nominations and Elections Standing Committee (2018-2020).

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk od 1 grudnia 2016 r. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz reprezentantem PAN w Euro-CASE (European Council of Applied Sciences Technologies and En-gineering) EngEdu Platform (Engineering Education Platform). Od 2019 r. jest członkiem Prezydium Oddziału Poznańskiego PAN.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka prowadzi też działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Aktualnie prowadzi wykłady z Podstaw Radiokomunikacji, Teorii Informacji i Kodowania oraz Systemów Radia Programowalnego i Kognitywnego.prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Profesor zwyczajny

Jerzy Tyszer jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej od 1982 roku. W latach 1990 – 1996 był zatrudniony w Microelectronics and Computer Systems Laboratory uniwersytetu McGill w Montrealu, Kanada. W roku 1998 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe prof. Tyszera obejmują szeroko rozumianą problematykę testowania scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji oraz komputerowo wspomaganego projektowania testowalnych układów i systemów cyfrowych. Jest autorem lub współautorem ponad 140 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w następujących czasopismach: IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Computer Aided-Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Circuits and Systems, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Design and Test of Computers, Electronics Letters, Journal of Electronic Testing, a także w materiałach takich konferencji jak IEEE International Test Conference, IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, IEEE Design Automation Conference, IEEE Custom Integrated Circuits Conference, IEEE International Conference on Circuits and Systems, IEEE International Conference on Computer Design. Prof. Tyszer jest autorem lub współautorem 97 patentów przyznanych w USA i krajach Unii Europejskiej. Opublikował także książki: „Symulacja cyfrowa” (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991), „Object-oriented computer simulation of discrete-event systems” (Kluwer Academic Publishers, 1999), “Arithmetic built-in self-test for embedded systems” (Prentice Hall, 1998, wraz z Januszem Rajskim), „Technika cyfrowa - zbiór zadań z rozwiązaniami” (2 wydania, Wydawnictwo BTC, 2016, wraz z G. Mrugalskim, A. Pogielem i D. Czyszem) oraz kilka skryptów uczelnianych Politechniki Poznańskiej. Sześciokrotnie był współlaureatem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie testowania układów cyfrowych przyznawanych przez komitety programowe i uczestników IEEE VLSI Test Symposium, IEEE International Test Conference oraz IEEE VLSI Design Conference. W 2006 roku prof. Tyszer został laureatem nagrody im. Donalda O. Pedersona przyznanej przez IEEE Circuits and Systems Society za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems w latach 2004 - 2005. W 2010 roku otrzymał indywidualną nagrodę specjalną I stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze. Jest członkiem IEEE w randze IEEE Fellow.
Prof. Jerzy Tyszer koordynuje współpracę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej z firmą Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, OR, USA. W ramach wspólnych prac badawczo-wdrożeniowych opracowano między innymi nowoczesne technologie testowania układów cyfrowych TestKompres oraz Xpress. Technologie te zdobyły szereg prestiżowych nagród jako najlepszy produkt roku na rynku narzędzi do automatycznego projektowania testowalnych układów cyfrowych. Artykuł prezentujący podstawowe elementy technologii TestKompress został także uznany za najbardziej wpływową pracę roku 2002 w dziedzinie testowania układów cyfrowych.prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Profesor zwyczajny

Krzysztof Wesołowski pracuje w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji a obecnie w Katedrze Radiokomunikacji od 1976 roku. W roku 1999 uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności systemów bezprzewodowych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym książek: "Systemy radiokomunikacji ruchomej" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998, 1999, 2003), "Mobile Communication Systems" John Wiley & Sons, Chichester 2003, "Sistiemy podwiżnoj radioswiazi", Gorjaczaja Linija Telekom, Moskwa 2006, "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003) oraz "Introduction to Digital COmmunication Systems" John Wiley & Sons, 2009. Swoje prace naukowe publikował w czasopismach takich jak: IEEE Transactions on Communications, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technologies, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, IEEE Access, IEE Proceedings, European Transactions on Telecommunications, Ad Hoc Networks, EURASIP Journal of Wireless Communications and Networking i w innych.
Prof. Krzysztof Wesołowski kieruje zespołem naukowym, który uczestniczył w projektach ramowych Unii Europejskiej: WIND-FLEX (w latach 2000-2003), WINNER I (Projekt Zintegrowany, 2004-2005), WINNER II (2006-2007), WINNER+ (2008-2010), GALAPAGOS (2009-2010). Dotyczyły one rozwoju przyszłych systemów radiokomunikacyjnych i sieci bezprzewodowych. Zespół prof. Wesołowskiego uczestniczył również w sieci doskonałości NEWCOM (Network of Excellence in Wireless Communications), w której był jednym z ponad pięćdziesięciu partnerów z czołowych akademickich i przemysłowych ośrodków europejskich. Zespół kierowany przez prof. Hannę Bogucką uczestniczył również w kolejnej sieci doskonałości NEWCOM++. Prof. Wesołowski kierował zespołem badawczym uczestniczącym, obok dwóch innych zespołów z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie zespół prof. Wesołowskiego uczestniczy w pracach projektu UE METIS poświęconego koncepcji przyszłych systemów bezprzewodowych piątej generacji (5G). Zespół prof. Wesołowskiego ściśle współpracował z firmą Nokia Siemens Networks, Nokia Solutions and Networks oraz Nokia Networks.

W latach 1982/83 prof. Krzysztof Wesołowski był podoktorskim stypendystą Fundacji Fulbrighta w Northeastern University w Bostonie (USA), gdzie współpracował z prof. Johnem G. Proakisem oraz Dr. Fuyun Lingiem (do niedawna wiceprezydentem Qualcomm Corporation). W latach 1989/90 był z kolei stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Kaiserslautern (RFN) a w semestrze zimowym 1990/91 był tam profesorem wizytującym prowadząc wykłady w języku niemieckim z Teorii informacji i kodowania oraz Adaptacyjnej korekcji kanałów telekomunikacyjnych. Prof. Wesołowski wypromował trzynastu doktorów.

Profesor Krzysztof Wesołowski pełnił w latach 2007-2010 funkcję członka Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. W latach 2012 - 2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Od czerwca 2019 jest z wyboru jednym z trzech członków reprezentujących dyscyplinę Informatyka techniczna i telekomunikacja w Radzie Doskonałości Naukowej.dr hab. inż. Paweł Szulakiewicz

prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej
(od r. ak. 2017/18 na emeryturze)

Paweł Szulakiewicz rozpoczął pracę w Politechnice Poznańskiej w 1970r. Początkowo pracował na Wydziale Elektrycznym, gdzie m. in. pełnił funkcję prodziekana i zast. dyrektora Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji. Po utworzeniu Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji został zatrudniony w Katedrze Radiokomunikacji WEiT. Na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji pełnił m.in. funkcję dziekana i kierownika Katedry Radiokomunikacji. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w latach 1979 i 1991. Od września 1989, przez dwa lata pracował na jako Visiting Associate Professor w Polytechnic University w Nowym Jorku. Profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej został w roku 1995.

Zainteresowania naukowe Pawła Szulakiewicza dotyczą teorii telekomunikacji, teorii sygnałów, modulacji cyfrowych, kodów kratowych, sygnałów CPM, turbokodów, dekodowania iteracyjnego, sieci WLAN i innych systemów i sieci bezprzewodowych. Paweł Szulakiewicz w latach 90. kierował czterema projektami w ramach programu TEMPUS i dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN. Od listopada 2002 do października 2005 koordynował projekt „Internet-based vocational training of telecommunication students, engineers and technicians" (INVOCOM) (www.invocom.et.put.poznan.pl) w programie Leonardo da Vinci UE. W następnych latach kierował dwoma innymi projektami w programie LdV dotyczącymi uzyskiwania certyfikatów i opracowania kursów przygotowujących do egzaminu certyfikującego. Tytuły projektów to: „Vocational training for certification in ICT" (TrainTo Cert) oraz „International certificates of excellence in selected areas of ICT" (InCert). Partnerami w obu projektach były znane uniwersytety techniczne UE oraz znaczące firmy z branży ICT. Po roku 2000 Paweł Szulakiewicz kierował m. in. dwoma projektami badawczymi z serii Opus finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty dotyczyły rozwoju sieci WLAN o dużej szybkości transmisji.

Dr Paweł Szulakiewicz jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym w IEEE Transactions on Communications, Transactions on Information Theory, IEE Electronics Letters oraz na światowych konferencjach telekomunikacyjnych.dr hab. inż. Maciej Krasicki

Adiunkt

 Maciej Krasicki w 2006 roku ukończył na Politechnice Poznańskiej studia magisterskie w dziedzinie telekomunikacji. W październiku 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych". Od października 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Swoją działalność naukową prowadzi w Katedrze Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie obszarem zainteresowania jest warstwa fizyczna bezprzewodowych sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wieloantenowej, turbokodowania i kodów przestrzenno-czasowych. Maciej Krasicki prowadzi zajęcia laboratoryjne z techniki cyfrowej, zaawansowanych technik transmisyjnych oraz ćwiczenia w zakresie systemów transmisji cyfrowej. 
dr hab inż. Rafał Krenz

Adiunkt

 

Rafał Krenz ukończył studia na Politechnice Poznańskiej na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja (1989) oraz Informatyka (1991). W 1990 roku podjął pracę jako asystent w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Od początku swojej pracy naukowej zajmował się zagadnieniami związanymi z transmisją bezprzewodową w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych, a w szczególności z zaawansowanymi metodami odbioru sygnałów transmitowanych przez kanał z wielodrogowością oraz estymacją parametrów kanału radiowego.

W 1996 roku uzyskał stopień doktora, publikując rozprawę pt. Efektywne algorytmy odbioru sygnałów i estymacji parametrów kanału w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Jego dalsze badania dotyczyły głównie metod zarządzania zasobami radiowymi oraz algorytmów odbioru równoczesnego wielu użytkowników w systemach komórkowych z poszerzonym widmem a także optymalizacji pojemności sieci wieloskokowych typu mesh.

Wyniki tych badań zostały opublikowane w monografii pt. Wybrane metody zwiększania pojemności systemów bezprzewodowych z poszerzonym widmem, co stało się podstawą do przyznania mu stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Obecnie jego zainteresowania naukowe poświęcone są przede wszystkim wykorzystaniu technik radia definiowanego programowo (SDR) do realizacji systemów bezprzewodowej transmisji danych o dużych przepływnościach, zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej.

Dr hab. inż. Rafał Krenz uczestniczył w licznych projektach naukowo-badawczych. Do najważniejszych z nich, realizowanych w ramach Programów Ramowych UE należy zaliczyć projekty WINDFLEX, WINNER I, WINNER II, NEWCOM, NEWCOM++. Oprócz tego brał udział w realizacji projektów krajowych, finansowanych przez KBN/NCN oraz ze środków unijnych, m.in. Inżynieria Internetu Przyszłości. Opublikował ponad 60 artykułów w czasopismach oraz recenzowanych materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym. Jest również aktywny recenzentem publikacji zgłaszanych do czasopism oraz na konferencje międzynarodowe i krajowe.

Jego działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie szeregu wykładów na studiach I oraz II stopnia w języku polskim i angielskim, m.in. Wstęp do systemów teleinformatycznych,  Wstęp do algorytmów obliczeniowych, Podstawowe usługi internetowe, Systemy z poszerzonym widmem, Projektowanie sieci komórkowych, System UMTS, Systemy 4G, Wireless system design, Spread spectrum systems, Pracownia problemowa, Workshop.

Dr hab. inż. Rafał Krenz kieruje działalnością Laboratorium Radiokomunikacji, wyposażonym w wysokiej klasy aparaturę przeznaczoną do pomiarów i testowania urządzeń radiokomunikacyjnych, wykorzystywaną zarówno w działalności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Jest również wydziałowym koordynatorem europejskiego programu EUROPRACTICE.

 

 dr inż. Piotr Remlein

Adiunkt

Piotr Remlein uzyskał stopień magistra inżyniera telekomunikacji w 1991 roku i doktora nauk technicznych w 2002 roku. Od października 1992 pracuje w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej najpierw na stanowisku asystenta, a następnie od 1 października 2000 roku na stanowisku wykładowcy. Od 1 października 2002 roku jest adiunktem w tymże Instytucie. Piotr Remlein jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji krajowych i zagranicznych. Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z kodowaniem, modulacją i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów w bezprzewodowych systemach łączności.dr inż. Krzysztof Cichoń

 

 

Krzysztof Cichoń rozpoczął studia doktoranckie w 2011 roku. W kwietniu 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem: "Wiarygodna i energooszczędna detekcja zasobów widmowych w systemach radia kognitywnego". Krzysztof Cichoń opublikował 20 artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz w materiałach konferencji międzynarodowych. W roku 2012 oraz 2013 odbył staż naukowy na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie pod opieką dra Luci De Nardisa. Od listopada 2014 roku pracuje na rzecz grupy standaryzacyjnej IEEE DySpan-SC 1900.6 w charakterze Voting  Member. Ponadto pracował bądź pracuje w ramach projektów 7. Programu Ramowego: ICT-ACROPOLIS oraz NEWCOM#, Akcji COST IC0902 oraz projektu NCN Opus – EcoNets. Od sześciu lat z pasją prowadzi zajęcia dydaktyczne w grupach polsko- oraz anglojęzycznych. Krzysztof Cichoń prowadzi działalność organizacyjną: organizował 17. Spotkanie Grupy Roboczej IEEE DySpan-1900.x w lipcu 2016 roku, był członkiem samorządu doktoranckiego w kadencji 2014-2016, reprezentował Wydział na Targach Edukacyjnych, prowadził pokazy w ramach Nocy Naukowców, organizował wycieczki studentów do komory bezechowej oraz operatora telekomunikacyjnego. W maju 2017 r. otrzymał nagrodę poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk za najlepszą oryginalną pracę doktoranta opublikowaną w roku 2016 w obszarze nauk technicznych. Nagroda została przyznana za artykuł zatytułowany „Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing: A Survey”, opublikowany w czasopiśmie IEEE Communications Surveys and Tutorials. Czasopismo według JCR Reports na podstawie 5-letniego współczynnika IF jest sklasyfikowane na pozycji 1 w rankingu czasopism w dyscyplinie Telecommunications (na 82) oraz na pozycji 2 w dyscyplinach Computer Science oraz Information Systems (na 144).dr inż. Filip Idzikowski
dr inż. Filip Idzikowski

dr inż. Filip Idzikowski


Filip Idzikowski pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Tytuł naukowy doktora (Doktor der Ingineurwissenschaften) uzyskał w Technische Universiät Berlin (Niemcy). Jego zainteresowania naukowe obejmują:

  • efektywne energetycznie sieci typu mgła
  • efektywne energetycznie siec szkieletowe
  • sieci zrównoważone
  • mechanizmy routingu w sieciach wielowarstwowych
  • modelowanie ruchu
  • zabezpieczenia przed uszkodzeniami


dr hab. inż. Adrian Kliks

Adiunkt

UCZELNIA

Adrian Kliks ukończył studia magisterskie w roki 2005. Od 2005 do 2006 roku pracował w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji, a od października 2006 roku jest pracownikiem Katedry Radiokomunikacji Wydziału EiT. W latach 2005 - 2010 był doktorantem na WEiT, pełniąc funkcję członka Wydziałowego Samorządu Doktorantów oraz przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej (lata 2007-2008). Od 1 marca 2009 roku  pracował jako asystent na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji, a od 1 października 2011r. jest adiunktem w Katedrze Radiokomunikacji.

PROJEKTY

W latach 2006-2008 był zatrudniony w ramach projektu URANUS realizowanego w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, którego celem było utworzenie konfigurowalnego układu nadawczo odbiorczego, pozwalającego na działanie w dowolnym standardzie bezprzewodowym. Później uczestniczył w projektach międzynarodowych NEWCOM++, ACROPOLIS, COGEU, NEWCOM#, COHERENT, a także w akcjach COST IC0902 oraz COST-Terra (IC 0905).

DZIAŁALNOŚĆ

  • Dr inż. Adrian Kliks od ponad 10 lat jest członkiem organizacji IEEE, a w roku 2013 otrzymał status IEEE Senior Member. Dodatkowo jest on członkiem IEEE Broadcasting Society oraz IEEE Communication Society. Od listopada 2014 r jest członkiem grup: Radio Communications Committee oraz Research Group on Software Defined and Virtualized Wireless Access.
  • Od 2012 roku prowadzi on aktywną działalność w ramach prac nad rodziną standardów IEEE 1900.x dotyczących radia kognitywnego. W szczególności od 2014 uzyskał on status Voting Member w ramach IEEE 1900.1, gdzie pełnił także rolę Sekretarza. (Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://grouper.ieee.org/groups/dyspan/1/index.htm) 
  • Od roku 2014 do 2016 Adrian Kliks pełnił w ramach IEEE funkcję Membership Development/Web Visibility Chair dla obszaru EMEA (http://www.comsoc.org/about/boards/member-relations)
  • Dr inż. Adrian Kliks jest współopiekunem naukowym koła naukowego Pyralab, zajmującego się tworzeniem aplikacji na terminale mobilne (http://pyralab.pl/)

ZAINTERESOWANIA

Do obszarów jego zainteresowań należy szeroko pojęty obszar komunikacji bezprzewodowej, w szczególności tematyka związana z radiem kognitywnym, zaawansowanymi sposobami modulacji wielotonowej (FBMC, NOFDM, GMC itd.), zastosowaniem tzw. małych komórek (small cells), z aspektami dotyczącymi efektywności energetycznej i tzw. green communications.

Prywatnie dr inż. Adrian Kliks interesuje się bioetyką, turystyką górską, rowerową oraz pieszą, literaturą, a także działalnością organizacyjno-społeczną.dr inż. Robert Kotrys

Starszy specjalista

 

Dr inż. Robert Kotrys pracuje w Katedrze Radiokomunikacji, na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od 1992 roku do 2006 był zatrudniony w Instytycie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W roku 2001 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych. Dr inż. Robert Kotrys opublikował ponad 30 artykułów zamieszczonych w materiałach konferencyjnych oraz czasopismach zagranicznych i krajowych.

Zainteresowania zawodowe obejmują takie obszary jak: wielowymiarowe kody kratowe TCM, turbo kody, kody wielokrotne, kaskadowe, kodowanie czasowo przestrzenne, warstwa fizyczna i MAC w bezprzewodowych siecich lokalnych, zagadnienia bezpieczeństwa i jakości usług w bezprzewodowych sieciach lokalnych, problematyka zastosowania procesorów sygnałowych (TMSxxx, ADSPxxx) w nadawaniu i odbiorze, zagadnienia zdalnego nauczania oraz techniki i technologie internetowe.dr inż. Paweł Kryszkiewicz

Adiunkt

Paweł Kryszkiewicz ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznaoskiej w roku 2010. Od października 2010 pracuje w Katedrze Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej na stanowisku starszego projektanta. W tym samym czasie rozpoczął również studia doktoranckie. Był uczestnikiem projektu COST IC0902 (Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks) oraz projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego UE: NEWCOM# (Network of Excellence in Wireless Communications), ACROPOLIS (Advanced coexistence technologies for radio optimisation and unlicensed spectrum) oraz COGEU (COGnitive radio systems for efficient sharing of TV white spaces in EUropean context), gdzie zajmuje się głównie problemami warstwy fizycznej systemów radia kognitywnego. Pracuje również nad "Metodami odbioru sygnałów dla systemów radia kognitywnego wykorzystujacych modulację NC-OFDM" w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.dr inż. Marcin Rodziewicz

Adiunkt

Marcin Rodziewicz ukończył studia magisterskie w roku 2009. Od Października 2009 jest pracownikiem Katedry Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji oraz doktorantem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2010 był zatrudniony w ramach projektu EUREKA/CELTIC WINNER+. W latach 2011-2013 zatrudniony był w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W latach 2013-2015 uczestniczył w projekcie METIS. Marcin Rodziewicz prowadzi zajęcia laboratoryjne z Mikroprocesorów oraz Programowania Terminali Mobilnychdr inż. Paweł Sroka

Adiunkt

Paweł Sroka ukończył studia magisterskie w roku 2004, a od 2004 realizował Studia Doktoranckie na Wydziale Elektrycznym i później na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. W roku 2012 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od 2006 roku jest pracownikiem Katedry Radiokomunikacji Wydziału EiT. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta, jednocześnie uczestnicząc w pracach międzynarodowego projektu METIS realizowanego w ramach VII  Programu Ramowego Unii Europejskiej. Obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia zarządzania zasobami radiowymi oraz dostępem do medium transmisyjnego w bezprzewodowych systemach nowej generacji.dr inż. Michał Sybis

Adiunkt

 

Michał Sybis ukończył studia magisterskie w roku 2007. Od 2007 realizował Studia Doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji i w roku 2012 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta i jednocześnie prowadzi badania w ramach projektów związanych sieciami 5G oraz z komunikacją pomiędzy pojazdami.

 Mgr inż. Karolina Lenarska

Starszy referent ds. projektów, Doktorantka

Karolina Lenarska ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w 2012 roku. W październiku tego samego roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji PP. Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach projektu METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) Information Society). 

koperta Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska, ul. Polanka 3, 60-965 Poznań, Polska

© Copyright 2006-2021, Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska.